ایده تبلیغاتی اغلب یک عنصر از برنامه تبلیغات است که می‌تواند بزرگترین تاثیر را بر فروش بگذارد. در دنیایی که در آن ساعات زیادی را سخت کار می‌کنیم تا کارایی را چند درصد دیگر افزایش بدهیم ، تفاوت ارائه یک ایده اثر بخش و غیر اثر بخش گاهی بسیار چشمگیر است